Δράση 1.4/13 «Προαγωγή τής διαπολιτισμικότητας ως θεμελιώδους μηχανισμού ένταξης των νομίμως διαμενόντων π.τ.χ. στην κοινωνία υποδοχής», Εργο 1.4.γ/13 με τίτλο «Προώθηση δημιουργικών δραστηριοτήτων νηπίων στις υφιστάμενες δομές των βρεφονηπιακών σταθμών με στόχο την αλληλεπίδραση παιδιών μεταναστών και γηγενών», Συγχρηματοδοτoύμενο κατά 95% από Κοινοτικούς Πόρους και κατά 5% από Εθνικούς Πόρους.