Η ΕΑΔΑΠ προσφέρει μια σειρά από :

 1. Σεμινάρια εισαγωγικά σχετικά με θεματολογίες που ενδιαφέρουν τους εκπαιδευτικούς, τα στελέχη και άμεσα εμπλεκόμενους στις εκπαιδευτικές δράσεις. Τόσο η θεματολογία όσο και η χρονική διάρκεια σχεδιάζονται από κοινού με τους συνεργαζόμενους φορείς.
 2. Προγράμματα ενδουπηρεσιακής κατάρτισης

Η θεματολογία  και η χρονική διάρκεια σχεδιάζονται από κοινού με τους συνεργαζόμενους φορείς.   Η μεθοδολογία που χρησιμοποιεί είναι προϊόν μακρόχρονων μελετών και συνεργασίες με φορείς του εξωτερικού σε εκπαιδευτικές δομές. Ονομάζεται Synergyβασίζεται στις αρχές επιμόρφωσης ενηλίκων και προωθεί:

 • την ανάπτυξη της συνεργασίας του προσωπικού των εκπαιδευτικών δομών με τους γονείς.
 • την ενεργό συμμετοχή των γονέων στα δρώμενα των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και όλων όσων εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία.
 • τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου που παρέχουν οι εκπαιδευτικοί θεσμοί και στην αναγνώρισή τους από την κοινωνία
 • την παρουσίαση των δεδομένων και των προϊόντων που δημιουργήθηκαν κατά την διάρκεια του προγράμματος σε μία κοινή εκδήλωση των δημοτών του

Το Synergy έχει αξιολογηθεί από την ΕΑΔΑΠ (βλέπε βιβλία «10 χρόνια synergy» και μπορεί να προσαρμόζεται σε διάφορα εκπαιδευτικά περιβάλλονται και αν ανταποκρίνεται σε διαφορετικές μορφωτικές ανάγκες των καταρτιζόμενων ευέλικτο και σχετίζεται άμεσα με τις εκάστοτε μορφωτικές ανάγκες των συμμετεχόντων. Περιλαμβάνει:

 • σεμινάρια θεωρητικού περιεχομένου (στοιχεία αναπτυξιακής ψυχολογίας, πρακτικές ενεργητικής ακρόασης οργάνωση και σχεδιασμός της πρώτηςυποδοχής γονέων και παιδιών κ.λ.π.)
 • εφαρμογή καινοτόμων παιδαγωγικών πρακτικών στο χώρο εργασίας (π.χ. παράλληλα εργαστήρια, γωνιές, ανοικτές τάξεις)
 • χρήση παιδαγωγικών βοηθημάτων (βίντεο, φωτογραφία, εποπτικά μέσα κ.λπ.)
 • τεχνικές προσέγγισης γονέων
 • τεχνικές εμψύχωσης ανθρώπινου δυναμικού