Οι μακρόχρονες μελέτες της ΕΑΔΑΠ σχετικά με την ποιότητα της λειτουργίας των οργανισμών που δέχονται παιδιά, της επιτρέπουν να οριοθετήσει κριτήρια αξιολόγησης και να αναλύσει τις συνθήκες λειτουργίας των οργανισμών και να σχεδιάσει προτάσεις για την βελτίωσή τους σε τομείς που αφορούν στο ανθρώπινο δυναμικό, τα εκπαιδευτικά προγράμματα και στην ικανοποίηση των αναγκών των ωφελούμενων.