Τάσος Σαπουνάκης είναι οικονομολόγος με μεταπτυχιακές σπουδές στην περιφερειακή ανάπτυξη και εργάζεται στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Υπήρξε στέλεχος της ΕΕΤΑΑ, διετέλεσε σύμβουλος στο Υπουργείο Εσωτερικών, συνεργάτης της ΠΕΤΑ, έχει διδάξει για δύο χρόνια στο Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας και διδάσκει από το 1997 στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

Έχει ειδικευτεί σε θέματα οικονομικών, προγραμματισμού, οργάνωσης, ανάπτυξης και επιχειρηματικής δραστηριότητας των ΟΤΑ και έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με προγράμματα και πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την περιφερειακή/τοπική ανάπτυξη. Διδάσκει συστηματικά σε προγράμματα επιμόρφωσης για τους αιρετούς και το προσωπικό των ΟΤΑ. Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Προγράμματος Καλλικράτης συμμετείχε σε ομάδες εργασίας, στην εκπόνηση μελετών και σε επιμορφωτικά προγράμματα.

Ένδεικτικά έχει συμμετάσχει στις μελέτες: 1) «Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην διοίκηση, λειτουργία, χρηματοδότηση των σχολικών μονάδων», έκδοση ΚΕΔΕ, 2008, 2) «Καταγραφή, αποτίμηση, αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης με την ίδρυση και τη λειτουργία παιδικών σταθμών από την Τ.Α., ΕΕΤΑΑ 2007», 3) «Άσκηση κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο», έκδοση ΕΕΤΑΑ, 2008, 4) «Οδηγός συγχωνεύσεων των ΝΠΔΔ και των επιχειρήσεων των Δήμων, Πρόγραμμα Καλλικράτης, 2011», 5) Ανάλυση – αξιολόγηση δεδομένων των νεοτέρων εξελίξεων τής παιδαγωγικής επιστήμης στην προσχολική αγωγή και των επιπτώσεων τους στην οργάνωση και λειτουργία του ΔΒΑ, προτάσεις αναδιοργάνωσης, 2012».