Έγινε σε 40 τάξεις παιδικών σταθμών του Λεκανοπεδίου Αττικής. Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάστηκαν σε συνέδριο της AECSE (Association des Enseignants et Chercheurs en Sciences de l’Education, Σύλλογος Εκπαιδευτικών και Ερευνητών στις Επιστήμες της Αγωγής) στο Παρίσι τον Μάρτιο του 1993 και δημοσιεύθηκαν στο CNAM (1993), Portefeuille des Communications, tome II, Paris.

Image Gallery