Η έρευνα απευθύνονταν σε 150 παιδαγωγούς του Νομού Αττικής και διεξήχθη το 1991. Τα αποτελέσματά της παρουσιάστηκαν σε συνέδριο στη Ρόδο, στις 8-10 Μαΐου 1992 και δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Infanzia – Bologna (1994) nov/dec, σελ. 49-52 και στο βιβλίο Καΐλα, Μ. και Πολεμικός, Ν (επιμ.) (1994) Άτομα με ειδικές ανάγκες, τόμος Β., Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Image Gallery