Στο πλαίσιο του προγράμματος «Υγεία-Πρόνοια» 2000-2006, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, υλοποιείται σχέδιο δράσης με θέμα: ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ. Ο φορέας που ανέλαβε το εν λόγω σχέδιο είναι το ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ, Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας και σκοπό έχει την κατάρτιση στελεχών που απασχολούνται σε υπηρεσίες του δημόσιου τομέα πρόνοιας, έτσι ώστε να είναι σε θέση να παρέχουν την απαιτούμενη υποστήριξη σε μονογονεϊκές οικογένειες, ιδιαίτερα σε αυτές που έχουν παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας.

Το πρόγραμμα κατάρτισης επικεντρώνεται:

  • στη μελέτη των δομικών χαρακτηριστικών των επιμέρους στοιχείων μιας τυπολογίας των μονογονεϊκών οικογενειών (Μ.Ο)
  • στην ανάλυση των πολιτισμικών διαφορών, όπως αυτές προκύπτουν από το χώρο πλαίσιο και επηρεάζουν τόσο τη σχηματοποίηση των Μ.Ο. όσο και τη δομική / υποκειμενική αντιμετώπιση στο κοινωνικό γίγνεσθαι
  • στην ανάδειξη των ποιοτικών συνιστωσών του ζητήματος, οι οποίες είναι ιδιαίτερα σημαντικές στα πεδία της εκπαίδευσης, της οικονομίας, της πολιτικής, της συμμετοχής στους θεσμούς και της σχέσης με την τοπική αυτοδιοίκηση και τις τοπικές κοινωνίες
  • στην ανάλυση των ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων για τη Μ.Ο., στη μελέτη των στρατηγικών πρόνοιας και στήριξης στην Ελλάδα και τις Ευρωπαϊκές χώρες.

Η ΕΑΔΑΠ συμβάλει στην επίτευξη των παραπάνω στόχων με την παροχή τεχνογνωσίας για τη δημιουργία ενός Οδηγού Κατάρτισης για τις μονογονεικές οικογένειες.

Image Gallery