Ημερίδα με το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Πατρών στην Αθήνα, στις 12 Μαΐου 2001. Έλληνες και ξένοι επιστήμονες ανέδειξαν τις καινοτόμους δράσεις που, σε πολλές περιπτώσεις, εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί στην τάξη, καθώς και διαδικασίες και τρόπους με τους οποίους οι καινοτομίες μπορούν να αξιοποιηθούν από την ηγεσία των εκπαιδευτικών θεσμών.

Image Gallery