Ρυθμιστική αυτοαξιολόγηση: θεωρητικές θέσεις και μεθοδολογικές προσεγγίσεις, στο Μπαγάκης, Γ. (επιμ.) (2001) Αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σχολείου. Αθήνα: Μεταίχμιο