Στρατηγικές διάδοσης καινοτομιών στο χώρο της προσχολικής αγωγής, στο Μπαγάκης, Γ. (επιμ.) (2002) Ο εκπαιδευτικός ως ερευνητής. Αθήνα: Μεταίχμιο.