Το πρόγραμμα «ΑΙΣΩΠΟΣ»: Μια ερευνητική προσέγγιση στη διαπολιτισμική αγωγή, στο Μπαγάκης, Γ. (επιμ.) (2002) Ο εκπαιδευτικός ως ερευνητής. Αθήνα: Μεταίχμιο.