Το βίντεο ως μέσο σύνδεσης της καθημερινής πραγματικότητας με την έρευνα, στο Μπαγάκης, Γ. (επιμ.) (2002) Ο εκπαιδευτικός ως ερευνητής. Αθήνα: Μεταίχμιο.