Εκπαιδευτική αλληλεπίδραση και επικοινωνία έξω από την τάξη. Τα παιδικά φεστιβάλ, στα Πρακτικά του Πανελληνίου Συνεδρίου Η διαθεματική προσέγγιση της διδασκαλίας και της μάθησης στην προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία ΟΜΕΡ και ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.