Ο ρόλος του συντονιστή στους προσχολικούς θεσμούς: Η συμβολή του προγράμματος Leonardo da Vinci στην Ελλάδα και την Κύπρο, στο Μπαγάκης, Γ. (επιμ) (2003) Ο εκπαιδευτικός και η ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση. Αθήνα: Μεταίχμιο.