Ο οδηγός ρυθμιστικής αυτοαξιολόγησης της ΕΑΔΑΠ: προϋποθέσεις και πλεονεκτήματα, στο Κακανά, Δ., Μπότσογλου, Κ., Χανιωτάκης, Ν., Καβαλάρη, Ε. (επιμ.) (2006) Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση: Παιδαγωγική και Διδακτική Διάσταση. 71 κείμενα για την αξιολόγηση. Θεσσαλονίκη: Αδελφοί Κυριακίδη.