Ο ρόλος του σχολικού συμβούλου στην προώθηση και διάδοση εκπαιδευτικών ανταλλαγών, στο Μπαγάκης, Γ. (επιμ.) (2006) Εκπαιδευτικές αλλαγές, η παρέμβαση του εκπαιδευτικού και του σχολείου. Αθήνα: Μεταίχμιο.