Το παρόν βιβλίο ξεκινά με μια περιεκτική παρουσίαση των αρχών εκπαίδευσης ενηλίκων και του καινοτόμου προγράμματος ενδοσχολικής επιμόρφωσης Synergy. Παρουσιάζει τα αποτελέσματα της συνεχούς διαμορφωτικής αξιολόγησης των δέκα πρώτων χρόνων εφαρμογής του προγράμματος, καθώς και τα αποτελέσματα της τελικής αξιολόγησής του, όπως προκύπτουν από τις απαντήσεις των επιμορφούμενων και των επιμορφωτριών – μεσολαβητριών, οι οποίες συμμετείχαν. Αναδεικνύει την αποτελεσματικότητα του προγράμματος σε επίπεδο παιδαγωγικής ομάδας, παιδαγωγικών πρακτικών, αλλά και προσωπικής επαγγελματικής ανάπτυξης όλων των εμπλεκομένων και προτείνει ιδέες για τη βελτίωση αλλά και προώθηση αυτής της, αποδεδειγμένα, επιτυχημένης προσπάθειας.

Περισσότερα