Αλληλεπιδράσεις μεταξύ ακαδημαϊκής κοινότητας και εκπαιδευτικών θεσμών, στο Μπαγάκης, Γ. (επιμ.) (2002) Ο εκπαιδευτικός ως ερευνητής. Αθήνα: Μεταίχμιο.