Στο βιβλίο παρουσιάζεται έρευνα δράσης η οποία στοχεύει να διερευνήσει διαδικασίες που υποστηρίζουν το «άνοιγμα» του εκπαιδευτικού θεσμού στον κοινωνικό περίγυρο. Περιγράφονται δράσεις που φέρνουν σε επαφή τα παιδιά με τη γύρω πραγματικότητα και ταυτόχρονα εντάσσουν κοινωνικούς συνεργάτες στη ζωή του σχολείου, έτσι ώστε ο εκπαιδευτικός θεσμός να μην παραμείνει ένα κλειστό σύστημα, αλλά να αποτελεί αναπόσπαστο μέλος του κοινωνικού συνόλου. Πριν την παρουσίαση των δράσεων δίνονται πληροφορίες για τη μεθοδολογία της έρευνας δράσης και συγκεκριμένα πάνω στον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση.