Ενδοσχολική επιμόρφωση στη διαπολιτισμική αγωγή, στο Μπαγάκης, Γ. (επιμ.) (2005) Επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού. Αθήνα: Μεταίχμιο.