Μητρικές γλώσσες στο διαπολιτισμικό σχολείο, στο Πρακτικά του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της ΟΜΕΡ Ελλάδος «Η Γλώσσα ως μέσο και ως αντικείμενο μάθησης στην προσχολική και πρωτοσχολική ηλικία», ΟΜΕΡ και Πανεπιστήμιο Πατρών (Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η).