Η έρευνα δράσης σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον παιδιών προσχολικής ηλικίας, στο ηλεκτρονικό περιοδικό Virtual School. The Sciences of Education Online, τ. 3.3, σ. 1-10.