Ο επιμορφωτής στην εκπαίδευση παιδαγωγών προσχολικής ηλικίας, στα Πρακτικά του Πανελληνίου Συνεδρίου Η διαθεματική προσέγγιση της διδασκαλίας και της μάθησης στην προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία, ΟΜΕΡ και ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.