Το βιβλίο εξετάζει πώς μπορούν οι απόψεις και οι εμπειρίες των μικρών παιδιών να τοποθετηθούν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των υπηρεσιών αξιολόγησης των προσχολικών δομών. Για να επιτευχθεί αυτό, απαιτείται ιδιαίτερη προσπάθεια, προκειμένου να αναθεωρηθούν οι παραδοσιακές μέθοδοι άντλησης πληροφοριών, έτσι ώστε οι ενήλικες να ακούσουν τα μικρά παιδιά και να ανταποκριθούν σε αυτά. Η παρούσα πρωτοποριακή μελέτη περιγράφει ένα νέο πλαίσιο -την προσέγγιση του «Μωσαϊκού»- για την ακρόαση των απόψεων των μικρών παιδιών αναφορικά με την καθημερινή τους ζωή. Η προσέγγιση του «Μωσαϊκού» είναι πολυμεθοδική: οι φωτογραφίες των παιδιών, οι ξεναγήσεις και οι χάρτες προστίθενται στη συζήτηση και την παρατήρηση ώστε να κατανοήσουμε βαθύτερα τις απόψεις των παιδιών για το προσχολικό τους περιβάλλον. Ως εργαλείο, έχει επίσης τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί σε μεγαλύτερα παιδιά, ιδιαίτερα δε σε όσα αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην επικοινωνία ή σε αυτά των οποίων η γλώσσα της χώρας όπου διαμένουν δεν είναι η μητρική. Η μελέτη θα ενδιαφέρει ιδιαίτερα τα στελέχη κοινωνικής πολιτικής, τους παιδαγωγούς και τους ερευνητές που αναζητούν ένα νέο θεωρητικό υπόβαθρο, καθώς και πρακτικούς και δημιουργικούς τρόπους ακρόασης των μικρών παιδιών.