Η έρευνα διεξήχθη μεταξύ 1992-1995, στο πλαίσιο του Task Force Resources Humaines, Education, Formation et Jeunesse (Ανθρώπινοι πόροι, Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Νεολαία) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την υποστήριξη της Unité Dimension Européenne «EURYDICE» και αποσκοπούσε στη θεσμοθέτηση ενός Ευρωπαϊκού Δικτύου Ιδρυμάτων Κατάρτισης (RIF- Réseau d’Institutions de Formation) για τη μελέτη καινοτόμων προσεγγίσεων επιμόρφωσης επιμορφωτών.

Image Gallery