Σκοπός της έρευνας ήταν να μελετηθούν αυθεντικές παιδαγωγικές πρακτικές για τις δραστηριότητες των φυσικών επιστημών και η συνεργασία μεταξύ νηπιαγωγών ενός ή περισσότερων νηπιαγωγείων για την υλοποίηση σχετικών δραστηριοτήτων. Η ερευνητική ομάδα αποτελείτο από έμπειρους νηπιαγωγούς και έναν πανεπιστημιακό. Αποτελέσματα της έρευνας έχουν ανακοινωθεί:

  • στην Ημερίδα «Εναλλακτικές μορφές επιμόρφωσης και επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης», η οποία διοργανώθηκε από την ΟΜΕΡ, Παράρτημα Κρήτης, στο Ηράκλειο, 4 Δεκεμβρίου 2004,
  • στο Συνέδριο «Οι φυσικές επιστήμες στην προσχολική», το οποίο διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, στην Κύπρο, 30 Ιανουαρίου – 1 Φεβρουαρίου 2004, και έχουν δημοσιευθεί
  • στο Μπαγάκης, Γ., Παραμυθιώτου, Μ., Σιόλου, Κ., Μερίκου, Π., Ακτύπη, Α. και Αγγέλη, Ε. (2006) Μεθοδολογία δραστηριοτήτων φυσικών επιστημών στην Προσχολική Εκπαίδευση. Μια περίπτωση αυτοεπιμόρφωσης και κριτικής υποστήριξης νηπιαγωγών. Αθήνα: Μεταίχμιο.

Image Gallery