Σκοπός της έρευνας ήταν η εσωτερική αξιολόγηση των δέκα πρώτων χρόνων εφαρμογής του προγράμματος ενδοσχολικής επιμόρφωσης Synergy. Τα δεδομένα προέκυψαν από τις απόψεις των επιμορφούμενων παιδαγωγών και των επιμορφωτριών – μεσολαβητριών, οι οποίες συμμετείχαν στο πρόγραμμα από το 1993 έως το 2003 και αφορούσαν στους άξονες: α) σύσταση και ενεργοποίηση της παιδαγωγικής ομάδας, β) ανανέωση των παιδαγωγικών πρακτικών, γ) προσωπική επαγγελματική ανάπτυξη επιμορφούμενων και επιμορφωτριών – μεσολαβητριών, δ) ενεργός εμπλοκή των διοικητικών υπηρεσιών. Τα πορίσματα της έρευνας επιβεβαίωσαν την επιτυχία του προγράμματος και έχουν δημοσιευθεί στο βιβλίο Παπαπροκοπίου, Ν. και Παπαδάκου, Ε. (2004) Δέκα Χρόνια Synergy. Αθήνα: ΕΑΔΑΠ.

Image Gallery