Η έρευνα αποσκοπούσε στην καταγραφή (μέσω ερωτηματολογίων) και την ανάλυση καινοτόμων προσεγγίσεων για την πρόληψη της σχολικής αποτυχίας. Το ερωτηματολόγιο χορηγήθηκε σε δέκα χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στο Παρίσι, σε σεμινάριο με θέμα “La dissémination des innovations pédagogiques” (Η διάδοση των παιδαγωγικών καινοτομιών), IEDPE, 7-8 Νοεμβρίου 1994.

Image Gallery