Ο σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να χαρτογραφήσει τις διάφορες δυνατές θέσεις που μπορεί κανείς να υιοθετήσει σε σχέση με τα προφίλ επαγγελματικής επάρκειας και τα προφίλ επάρκειας αρχικής κατάρτισης, καθώς και αναφορικά με τη μεταξύ τους συσχέτιση. Κατά συνέπεια, οι χώρες που αναφέρονται στην παρούσα μελέτη δίνονται μάλλον ως παραδείγματα των διαφορετικών δυνατων θέσεων, παρά ως δήθεν αντιπροσωπευτικές.
Η μελέτη βασίζεται σε μια διακρατική έρευνα σχετικά με τα «προφίλ επαγγελματικής επάρκειας» και τα «προφίλ επάρκειας αρχικής κατάρτισης». Οι χώρες που περιλαμβάνονται στην ανάλυσή μας είναι το Βέλγιο (φλαμανδόφωνες και γαλλόφωνες κοινότητες), η Κροατία (ως υποψήφιο κράτος), η Δανία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Λιθουανία, η Ολλανδία, η Πολωνία, η Ρουμανία, η Σλοβενία, η Ισπανία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.
Σε καθεμιά από αυτές τις χώρες επιλέχθηκαν ένας ή περισσότεροι ειδήμονες (στην περίπτωση της Ελλάδας μονάχα η ΕΑΔΑΠ), με κριτήριο τη μακροχρόνια ειδίκευσή τους στο χώρο της προσχολικής αγωγής, καθώς και τις γνώσεις τους τόσο ως προς τη νομοθεσία όσο και ως προς την πρακτική. Οι αναφορές των εν λόγω ειδημόνων χρησίμευσαν ως πρωτογενή στοιχεία για τη μελέτη.
Δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στις θεματικές που τόνιζαν τη διαφορετικότητα των προσεγγίσεων, παρά σε γενικεύσεις αναφορικά με ομοιότητες.

Image Gallery