Σκοποί και στόχοι

Το σχέδιο αποσκοπεί στην επαγγελματικοποίηση της εργασίας με τα παιδιά, βάσει μιας καινοτόμου παιδαγωγικής προσέγγισης, η οποία έχει ονομαστεί «Ας ακούσουμε τα μικρά παιδιά». Με το σχέδιο αυτό επιχειρείται η μεταφορά τεχνογνωσίας από την Ελλάδα, προκειμένου να διαμορφωθούν κοινά πλαίσια εφαρμογής της προσέγγισης «Ας ακούσουμε τα μικρά παιδιά», προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τεσσάρων εμπλεκομένων χωρών. Επιπλέον, το σχέδιο στοχεύει στην ανάπτυξη ενός δικτύου παρέμβασης σε εθνική κλίμακα, συνδέοντας μέσα από μια διαδικτυακή πλατφόρμα επαγγελματίες από διάφορες περιοχές και περιφέρειες και επιτρέποντας έτσι την εφαρμογή της προσέγγισης «Ας ακούσουμε τα μικρά παιδιά».

Ο διακρατικός χαρακτήρας του σχεδίου εξασφαλίζεται με τη μεταφορά τεχνογνωσίας από την Ελλάδα, αλλά και με την ανταλλαγή καλών πρακτικών και αποτελεσμάτων μεταξύ των επαγγελματιών που εφαρμόζουν το σχέδιο.

Το σχέδιο «Ας ακούσουμε τα μικρά παιδιά» επιδιώκει:

 • τη μεταφορά και προσαρμογή καινοτόμων μαθησιακών προτάσεων για την επαγγελματική κατάρτιση στον τομέα της εκπαίδευσης και
 • το σχεδιασμό και την πιλοτική εφαρμογή ενός ευρωπαϊκού μαθήματος για δασκάλους και επιμορφωτές που αναπτύσσουν βασικές ικανότητες στον τομέα, καθώς και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών σε τοπική, εθνική και παγκόσμια κλίμακα.

Στα αποτελέσματα του σχεδίου συγκαταλέγονται:

 • ένα πολυγλωσσικό, διαδικτυακό μάθημα, το οποίο θα εφαρμόζεται μέσα από ένα πακέτο εργαλείων ηλεκτρονικής μάθησης και επιμόρφωσης και θα είναι κατάλληλο για περαιτέρω ενσωμάτωση, επαναχρησιμοποίηση και εμπορευματοποίηση μετά από την αρχική του παράδοση και
 • η διάχυση καινοτόμων διαδικτυακών και ενδοϋπηρεσιακών προτάσεων που θα εμπλουτίσουν την ευρωπαϊκή επαγγελματική κατάρτιση.

Ομάδες στόχοι

Το σχέδιο απευθύνεται σε:

 • επιμορφωτές στον τομέα της εκπαίδευσης και
 • επαγγελματίες που βρίσκονται σε άμεση επαφή με παιδιά ηλικίας 2-6 ετών.

Η ιδέα

Οι τρέχουσες πρακτικές ενεργητικής ακρόασης των παιδιών είναι ευρέως διαδεδομένες σε πολλές και διάφορες επιστήμες και πλαίσια, ενώ υπάρχει άφθονο υλικό αναφορικά με το θέμα. Εντούτοις, η προσέγγιση αυτή εστίαζε πάντα στα παιδιά και δεν έλαβε ποτέ υπόψη τους επαγγελματίες της εκπαίδευσης, τους επιμορφωτές και τους ερευνητές. Το παρόν σχέδιο θα εφοδιάσει τους εμπλεκόμενους στην επαγγελματική κατάρτιση με γνώσεις από μια διαφορετική οπτική γωνία, οδηγώντας στην ανάπτυξη νέων παιδαγωγικών μεθόδων και την αναβάθμιση των ήδη υπαρχουσών στον τομέα της εκπαίδευσης.

Η ανάπτυξη της μεθόδου επιμόρφωσης και του υλικού έχει δεχθεί επιρροές από:

 • τη μεθοδολογία Synergy που ανέπτυξε η ΕΑΔΑΠ,
 • τις μεθόδους της συμμετοχικής αξιολόγησης,
 • την «παιδαγωγική τεκμηρίωση», όπως αυτή αναπτύχθηκε στις προσχολικές δομές της επαρχίας Ρέτζιο Εμίλια, στη Βόρεια Ιταλία,
 • ένα διετές ερευνητικό πρόγραμμα περιγραφής και αξιολόγησης ενός πολυδύναμου δικτύου παροχής υπηρεσιών, με έδρα το Κοινοτικό Συγκρότημα Υπηρεσιών Coram στην περιοχή Κινγκς Κρος του Λονδίνου και
 • την προσέγγιση του «Μωσαϊκού», την οποία ανέπτυξαν η Alison Clark και ο Peter Moss.

Διδακτική προσέγγιση

Οι μεθοδολογικές και διδακτικές προσεγγίσεις στις οποίες βασίστηκε το παρόν σχέδιο και τα προϊόντα του είναι οι εξής:

 • οι γενικές αρχές της αμφίδρομης επικοινωνίας,
 • οι ευνοϊκές συνθήκες και τα εμπόδια για την ενεργητική ακρόαση,
 • η λεκτική επικοινωνία,
 • ο λόγος και η καλλιτεχνική έκφραση,
 • οι μορφές τέχνης και η μη λεκτική έκφραση συναισθημάτων και ιδεών,
 • η προσέγγιση του «Μωσαϊκού»,
 • η φωτογραφία ως εργαλείο για την ενίσχυση της έκφρασης στα παιδιά,
 • η παρουσίαση και η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων ως μέσο για την ενθάρρυνση της έκφρασης στα παιδιά και
 • ο ρόλος του ενήλικα στην ενεργητική επικοινωνία.

Με την ολοκλήρωση του επιμορφωτικού προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα έχουν:

 • εξοικειωθεί με τεχνικές και εργαλεία ενεργητικής ακρόασης,
 • κατανοήσει τη σχέση ανάμεσα στην ενεργητική ακρόαση και την ενεργό συμμετοχή των παιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία,
 • προσδιορίσει το ρόλο του εκπαιδευτικού στη διαδικασία της ενεργητικής ακρόασης,
 • γνωρίσει παιδαγωγικές πρακτικές που ευνοούν την έκφραση των παιδιών,
 • αναγνωρίσει τη σημασία της ενεργητικής ακρόασης ως μέρους της καθημερινής πρακτικής και εμπεδώσει την αξία της,
 • διερευνήσει τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους και εντοπίσει τομείς στους οποίους μπορούν να αναπτυχθούν και
 • αναγνωρίσει ευκαιρίες και περιορισμούς ως προς την ενσωμάτωση της ενεργητικής ακρόασης στην προσχολική αγωγή.

Ιστότοπος του έργου
http://www.welisten2y.eu

“Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριώνπου περιέχονται σε αυτήν.”

Image Gallery