Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής. Βασικός σκοπός της είναι να συμβάλει στην προώθηση του επιμορφωτικού ρόλου του σχολικού συμβούλου. Διερευνά αποτελεσματικές μορφές συνεργατικής, συμμετοχικής και εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, οι οποίες θα αποτελέσουν βασικό εργαλείο για την ενίσχυση της επικοινωνίας, της υποστήριξης και της πλαισίωσης των σχολικών μονάδων που βρίσκονται στην αρμοδιότητά τους. Περιλαμβάνει:

  • Την ανίχνευση αναγκών των σχολικών συμβούλων σε θέματα επιμόρφωσης, πλαισίωσης και συντονισμού των σχολικών μονάδων.
  • Τον σχεδιασμό-προγραμματισμό, την πράξη-δράση του σχεδιασμού επιμόρφωσης από κάθε σχολικό σύμβουλο.
  • Τη συστηματική παρατήρηση των αποτελεσμάτων της δράσης με τη μέθοδο της αναλυτικής συζήτησης και των ερευνητικών ημερολογίων.
  • Τον αναστοχασμό και την κριτική ανάλυση.

Η έρευνα είναι ακόμα σε εξέλιξη. Στο πλαίσιο της έρευνας έχουν δημοσιευθεί μέχρι σήμερα:

  • Μπατσούτα, Μ. (2006) Οδηγός Συνεργασίας. Πώς επιτυγχάνεται η συνεργασία των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας. Αθήνα: Β’ Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας.
  • Δεδομένα των δύο πρώτων χρόνων έχουν επίσης δημοσιευθεί στο 8ο Συνέδριο της Μονάδας Μεθοδολογίας και Προγραμμάτων Εκπαίδευσης με θέμα «Από την τεχνική λογική των εκ των άνω εκπαιδευτικών αλλαγών στις καινοτόμες απόπειρες που αναδύονται στο σχολείο», το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Λεόντειο Λύκειο Πατησίων στις 12-14 Ιανουαρίου 2007.
  • Στο βιβλίο Μπαγάκης, Γ. (επιμ.) (2006) Εκπαιδευτικές αλλαγές, η παρέμβαση του εκπαιδευτικού και του σχολείου. Αθήνα: Μεταίχμιο, καθώς και
  • στο ομώνυμο 7ο Συνέδριο της Μονάδας Μεθοδολογίας και Προγραμμάτων Εκπαίδευσης, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών στις 8-10 Απριλίου 2005.

Image Gallery