“Διάδοση ενός καινοτόμου σχήματος επιμόρφωσης για τους συντονιστές των παιδαγωγών προσχολικής ηλικίας”, LEONARDO DA VINCI (σε συνεργασία με Βέλγιο, Βοσνία, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Κύπρο, Μολδαβία, Ουγγαρία, Πορτογαλία, Σλοβενία, 1998-2000). Η αποτελεσματικότητα της πρώτης φάσης του προγράμματος (βλέπε παρακάτω ερευνητικό πρόγραμμα «Construction d’un référentiel pour l’encadrement et la formation des professionnels de la petite enfance») είχε ως συνέπεια την έγκριση μιας δεύτερης φάσης. Στόχος ήταν να μελετηθούν οι πολλαπλασιαστικές δράσεις και οι δυνατότητες εφαρμογής του «Οδηγού Μεθοδολογίας» σε νέους εταίρους, φορείς και χώρες. Συγκεκριμένα, η ΕΑΔΑΠ είχε αναλάβει, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Κύπρου, τη μελέτη σχετικά με την επιμόρφωση των συντονιστών τοπικής αυτοδιοίκησης και των σχολικών επιθεωρητών της Κύπρου. Τα αποτελέσματα του προγράμματος δημοσιεύτηκαν στην τελική έκθεση “Accompagner. Démultiplier un dispositif de formation innovant pour les encadrants des professionnels des milieux d’accueil” (Συνοδεύω. Διάδοση ενός καινοτόμου σχήματος επιμόρφωσης για τους συντονιστές των παιδαγωγών), IEDPE και πρόγραμμα Leonardo Da Vinci, 2001.

Image Gallery