Η δράση “Equity of action” επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των επαγγελματικών ικανοτήτων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση των κοινωνικο-οικονομικών ανισοτήτων στην υγεία. Στη δράση συμμετέχουν 24 εταίροι από 17 κράτη-μέλη της Ε.Ε. Πολλές από τις σημαντικότερες προκλήσεις της δημόσιας υγείας στην ενήλικη κοινωνία έχουν τις ρίζες τους στα πρώτα χρόνια της ζωής. Ως εκ τούτου, οι ενέργειες για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας θα πρέπει να ξεκινήσουν ήδη από τη νηπιακή ηλικία και να συνεχιστούν και τα επόμενα χρόνια της εκπαίδευσης.

Σκοπός της παρούσας δράσης είναι η συμμετοχή των ενδιαφερομένων φορέων από διάφορους τομείς και η προώθηση μιας επιτυχημένης συνεργασίας τους για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των ανισοτήτων στην υγεία.

Η ΕΑΔΑΠ συμμετέχει στην ελληνική ομάδα που συντονίζεται από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, μαζί με το ΤΕΙ Αθήνας και τη ΜΚΟ ΝΟΣΤΟΣ. Σκοπός της ομάδας είναι η δημιουργία δικτύου για την ενεργοποίηση των φορέων προς μια συνέργεια με πανεπιστήμια και τεχνολογικά ιδρύματα ως ισότιμων εταίρων για την επίτευξη κοινών στόχων, ιδίως στο θέμα της ποιότητας ζωής, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις απόψεις και τις προτεινόμενες λύσεις αναφορικά με τα προβλήματα που εμφανίζει το ελληνικό σύστημα υγείας.

Image Gallery