Οι βιωματικές δραστηριότητες του σεμιναρίου προσεγγίζουν θέματα και δεξιότητες που αφορούν τον ενεργό πολίτη στις νέες κοινωνικές συνθήκες, όπως: ταυτότητα, πολιτισμός, επικοινωνία, χρήση οπτικών βοηθημάτων, διαπολιτισμική μάθηση, ηγεσία, στερεότυπα, διακρίσεις, επίλυση συγκρούσεων, διαχείριση απώλειας κ.ά.

Image Gallery