Το σεμινάριο προσεγγίζει θέματα όπως ο σχεδιασμός ενός προγράμματος επιμόρφωσης, οι μέθοδοι και οι τεχνικές επιμόρφωσης, ο ρόλος του επιμορφωτή, η ψυχολογία του επιμορφούμενου ενήλικα, οι τεχνικές επικοινωνίας και συνεργασίας, οι τρόποι αντιμετώπισης των αντιστάσεων, η ενδοσχολική επιμόρφωση και η αξιολόγηση.

Image Gallery