Η ΕΑΔΑΠ συμμετείχε στην Γενική Συνέλευση της EUROCHILD που έγινε στις Βρυξέλλες στις 11 & 12 Μαΐου.

Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης παρουσιάστηκαν και εγκρίθηκαν τα οικονομικά στοιχεία του 2015 καθώς και η ένταξη νέων μελών. Επίσης έγινε η εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Την 2η ημέρα συζητήθηκαν θέματα που αφορούσαν στην ανάπτυξη και την ενδυνάμωση του δικτύου της EUROCHILD.

Τα μέλη παρουσίασαν και συζήτησαν πρωτοβουλίες με στόχο την διευκόλυνση και την ενίσχυση της συνεργασίας και της αμοιβαίας μάθησης. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν σε θέματα που αφορούν στα παιδιά πρόσφυγες-μετανάστες, στην ποιότητα της εκπαίδευσης και της φροντίδας στην προσχολική ηλικία, στην ολοκληρωμένη προσέγγιση και συνεργασία σε τοπικό επίπεδο, στη συμμετοχή των παιδιών καθώς επίσης και στα δικαιώματα των παιδιών.