Ρήγα, Β. και Αναγνωστοπούλου, Λ. (2007)

Μητρικές γλώσσες στο διαπολιτισμικό σχολείο, στο Πρακτικά του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της ΟΜΕΡ Ελλάδος «Η Γλώσσα ως μέσο και ως αντικείμενο μάθησης στην προσχολική και πρωτοσχολική ηλικία», ΟΜΕΡ και Πανεπιστήμιο Πατρών (Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η).  

Βαλμάς, Φ., Λουμάκου, Μ., Πομώνης, Μ., Διδάχου, Ε., Μπαγάκης, Γ. (2006)

Αυτομόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών: Ένα παράδειγμα από τη συνεργασία δασκάλων και νηπιαγωγών για την ομαλή μετάβαση των παιδιών από το νηπιαγωγείο και την προσαρμογή τους στο δημοτικό, στο Μπαγάκης, Γ. (επιμ.) (2006) Εκπαιδευτικές αλλαγές, η παρέμβαση του εκπαιδευτικού...

Παπαδάκου, Ε. (2006)

Ο οδηγός ρυθμιστικής αυτοαξιολόγησης της ΕΑΔΑΠ: προϋποθέσεις και πλεονεκτήματα, στο Κακανά, Δ., Μπότσογλου, Κ., Χανιωτάκης, Ν., Καβαλάρη, Ε. (επιμ.) (2006) Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση: Παιδαγωγική και Διδακτική Διάσταση. 71 κείμενα για την αξιολόγηση. Θεσσαλονίκη: Αδελφοί Κυριακίδη.

Ζέρβα, Μ. (2005)

Εκπαιδευτική αλληλεπίδραση και επικοινωνία έξω από την τάξη. Τα παιδικά φεστιβάλ, στα Πρακτικά του Πανελληνίου Συνεδρίου Η διαθεματική προσέγγιση της διδασκαλίας και της μάθησης στην προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία ΟΜΕΡ και ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Παπαπροκοπίου, Ν. και Ρήγα, Β. (2005)

Synergy: πρόγραμμα συνεχούς ενδοσχολικής επιμόρφωσης, στα Πρακτικά του Πανελλήνιου Συνεδρίου Η Διαθεματική προσέγγιση της Διδασκαλίας και της Μάθησης στην προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία, ΟΜΕΡ και ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.