Σιόντη, Ε. (2005)

Ο επιμορφωτής στην εκπαίδευση παιδαγωγών προσχολικής ηλικίας, στα Πρακτικά του Πανελληνίου Συνεδρίου Η διαθεματική προσέγγιση της διδασκαλίας και της μάθησης στην προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία, ΟΜΕΡ και ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Ζακοπούλου, Α. και Παπαπροκοπίου Ν. (2003)

Ο ρόλος του συντονιστή στους προσχολικούς θεσμούς: Η συμβολή του προγράμματος Leonardo da Vinci στην Ελλάδα και την Κύπρο, στο Μπαγάκης, Γ. (επιμ) (2003) Ο εκπαιδευτικός και η ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση. Αθήνα: Μεταίχμιο.