Μέντωρ, εκπαίδευση ενηλίκων και ενδοσχολική επιμόρφωση

Το σεμινάριο προσεγγίζει θέματα όπως ο σχεδιασμός ενός προγράμματος επιμόρφωσης, οι μέθοδοι και οι τεχνικές επιμόρφωσης, ο ρόλος του επιμορφωτή, η ψυχολογία του επιμορφούμενου ενήλικα, οι τεχνικές επικοινωνίας και συνεργασίας, οι τρόποι αντιμετώπισης των αντιστάσεων, η ενδοσχολική επιμόρφωση και...

Εκπαίδευση εμψυχωτών, σχεδιασμός και εμψύχωση προγραμμάτων για παιδιά

Οι θεματικές ενότητες του σεμιναρίου αναφέρονται στις βασικές αρχές, τα εργαλεία και τα στάδια μιας ολοκληρωμένης εμψύχωσης, καθώς και στις βασικές αρχές και τα βήματα του σχεδιασμού προγραμμάτων για παιδιά. Image Gallery

Διαπολιτισμικός διάλογος, δραστηριότητες ενηλίκων στη διαπολιτισμική επικοινωνία για τη συνύπαρξη σε μία πολυπολιτισμική κοινωνία

Οι βιωματικές δραστηριότητες του σεμιναρίου προσεγγίζουν θέματα και δεξιότητες που αφορούν τον ενεργό πολίτη στις νέες κοινωνικές συνθήκες, όπως: ταυτότητα, πολιτισμός, επικοινωνία, χρήση οπτικών βοηθημάτων, διαπολιτισμική μάθηση, ηγεσία, στερεότυπα, διακρίσεις, επίλυση συγκρούσεων, διαχείριση απώλειας κ.ά. Image Gallery

Ας ακούσουμε τα μικρά παιδιά, διαφορετικοί τρόποι έκφρασης των παιδιών και πρακτικές ενεργητικής ακρόασης

Οι θεματικές ενότητες του σεμιναρίου αναφέρονται στις γενικές αρχές αμφίδρομης επικοινωνίας, στις ευνοϊκές συνθήκες και τα εμπόδια στην ενεργητική ακρόαση, στη λεκτική επικοινωνία, στο λόγο και την καλλιτεχνική έκφραση, στη μέθοδο του «Μωσαϊκού». Image Gallery

Προγράμματα ενδοσχολικής επιμόρφωσης (ΠΕΕΠ)

Απευθύνονται σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και νηπιαγωγεία με στόχο τη βελτίωση της παρεχόμενης αγωγής και εκπαίδευσης. Πραγματοποιούνται με συγχρηματοδότηση από τους ενδιαφερόμενους φορείς. Image Gallery