Πρόγραμμα BIC (Bullying in Institutional Care – Εκφοβισμός στις Δομές Ιδρυμάτων)

Πρόγραμμα BIC (Bullying in institutional care – Εκφοβισμός στις Δομές Ιδρυμάτων) Πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση (DG Justice – REC Program 2016-2018)   Τον Φεβρουάριο 2018 ολοκληρώθηκε με επιτυχία το ευρωπαϊκό πρόγραμμα BIC (Εκφοβισμός στις Δομές Ιδρυμάτων) στο οποίο...

Συμμετοχή στο 10th European Forum on the Rights of the Child

Τον Νοέμβριο (29-30/11/2016) η ΕΑΔΑΠ συμμετείχε στις εργασίες του 10th European Forum on the Rights of the Child: the protection of children in migration, που έγινε στις Βρυξέλλες. Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ οργανώνεται κάθε χρόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και...

Συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση της EUROCHILD

Η ΕΑΔΑΠ συμμετείχε στην Γενική Συνέλευση της EUROCHILD που έγινε στις Βρυξέλλες στις 11 & 12 Μαΐου. Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης παρουσιάστηκαν και εγκρίθηκαν τα οικονομικά στοιχεία του 2015 καθώς και η ένταξη νέων μελών. Επίσης έγινε η...

Πρόγραμμα Health για δημιουργία διευρωπαϊκού δικτύου με τίτλο “Equity Action”

Η δράση “Equity of action” επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των επαγγελματικών ικανοτήτων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση των κοινωνικο-οικονομικών ανισοτήτων στην υγεία. Στη δράση συμμετέχουν 24 εταίροι από 17 κράτη-μέλη της Ε.Ε. Πολλές από τις...

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση / Leonardo da Vinci / Μεταφορά Καινοτομίας

Σκοποί και στόχοι Το σχέδιο αποσκοπεί στην επαγγελματικοποίηση της εργασίας με τα παιδιά, βάσει μιας καινοτόμου παιδαγωγικής προσέγγισης, η οποία έχει ονομαστεί «Ας ακούσουμε τα μικρά παιδιά». Με το σχέδιο αυτό επιχειρείται η μεταφορά τεχνογνωσίας από την Ελλάδα, προκειμένου...

Πρόγραμμα CoRe (Competence Requirements in Early Childhood Education and Care)

Ο σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να χαρτογραφήσει τις διάφορες δυνατές θέσεις που μπορεί κανείς να υιοθετήσει σε σχέση με τα προφίλ επαγγελματικής επάρκειας και τα προφίλ επάρκειας αρχικής κατάρτισης, καθώς και αναφορικά με τη μεταξύ τους συσχέτιση. Κατά...

Lifelong Learning Programme/Leonardo da Vinci/Mobility

Στόχος του προγράμματος είναι η διακρατική κινητικότητα για την πραγματοποίηση επιμόρφωσης, στην οποία θα συμμετάσχουν αφενός ο Λαϊονικός Βρεφονηπιακός Σταθμός & Νηπιαγωγείο, που έχει έδρα τη Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου στη Λευκωσία της Κύπρου, και αφετέρου η ΕΑΔΑΠ. Οι ανάγκες...

Σωκράτης/Grundtvig 2

Σωκράτης/Grundtvig 2 Σχέδιο Εκπαίδευσης Ενηλίκων με τίτλο “Parent – Teacher Partnership for Children’s Transition to School” (06-GRC01-S2G01-00034-1 και 07-GRC01-GR04-00064-2). Από το 2006 έως το 2008 σε συνεργασία με Πολωνία, Βόρειο Ιρλανδία, Σλοβακία, Τσεχική Δημοκρατία. Στόχος της εκπαιδευτικής σύμπραξης ήταν να...

Σωκράτης/Grundtvig 2

Σωκράτης/Grundtvig 2 Σχέδιο Εκπαίδευσης Ενηλίκων με τίτλο “Knowing me Knowing you” (02-GRC01-S2G01-00062-1, 03-GRC01-S2G01-00035-2 και 04-GRC01-S2G01-00018-3). Από το 2002 έως το 2004 σε συνεργασία με Δανία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Λιθουανία, Νορβηγία, Σλοβακία. Στόχος του ευρωπαϊκού σχεδίου είναι να φέρει...

Σωκράτης/Grundtvig 2

Σωκράτης/Grundtvig 2 Σχέδιο Εκπαίδευσης Ενηλίκων με τίτλο “European Summer Academy” (02-GRC01-S2G01-00066-1 και 03-GRC01-S2G01-00040-2), από το 2002 έως το 2003 σε συνεργασία με Ρουμανία, Γερμανία, Πολωνία, Ολλανδία, Βόρειο Ιρλανδία, Δανία, Λετονία, Βέλγιο. Το συγκεκριμένο σχέδιο έδινε ιδιαίτερη έμφαση στις καινοτόμες...