Ελληνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά κέντρα
Κρατικοί φορείς
Πανεπιστήμια Ελλάδας και εξωτερικού
Ελληνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα
Οργανισμοί, σύλλογοι και οργανώσεις Ελλάδας και εξωτερικού
Άλλοι φορείς